Examen pentru promovarea în funcţia de Consilier Juridic, grad profesional I A

concurs juridicAvând în vedere:

– prevederile HG  nr 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare a persoanalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Hg nr 1027/2014;

– procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Sport Club Municipal Bacău, aprobată prin decizia nr 78 din 30.06.2015.

 

Sport Club Municipal Bacău cu sediul în Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 94, jud. Bacău, anunţă organizarea examenului pentru promovarea în funcţia de Consilier Juridic, grad profesional I A, în cadrul Compartimentului Juridic. Examenul se va desfăşura în data de 20.07.2017, ora 09.00 la sediul unităţii.

 

Condiţii de participare la examen

Poat participa la examenul de promovare: angajaţii unităţii ce sunt absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice – specializarea Drept, nu au susţinut examen de promovare în ultimii 3 (trei) ani, să fi obţinut calificativul foarte bine la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 3 (trei) ani, să fie angajat al unităţii, să nu fi avut abateri disciplinare.

 

Dosarul de examen

Pentru inscrierea la concurs candidaţii v + or depune la dosar următoarele documente:

–         Cererea de înscriere la examen aprobată de conducătorul unităţii;

–         Referatul de evaluare vizat de şeful ierarhic superior;

–         Copii după fişele de evaluare pe ultimii 3 (tre) ani.

 

Desfăşurarea examenului

Examenul se va desfăşura în data de 20.07.2017 începând cu ora 09.00, la sediul SCM Bacău, sala de şedinţe a clubului, şi va consta într – o probă scrisa. Rezultatele se v – or  afişa la sediul clubului în aceeaşi zi până cel târziu la ora 12.00. Contestaţiile privind rezultatul evaluării se depun la sediul clubului în intervalul 12.00 – 14.00. Rezultatul final se va afişa la sediul clubului în data de 20.07.2017 până la orele 16.00

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ø LEGEA  nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Ø Regulamentul de organizare şi funcționare al SCM Bacău aprobat prin Ordinul Președintelui ANST nr 2250 din 09.11.2011;
 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002;
 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier
 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø LEGE   Nr. 53 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø LEGE   Nr. 62 din 10 mai 2011    *** Republicată
  • Ø Legea dialogului social nr. 62/2011 – LEGE  Nr. 62 din 10 mai 2011    *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø LEGE   Nr. 263 din 16 decembrie 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Ø LEGE Nr. 168 din 12 noiembrie 1999 – privind soluţionarea conflictelor de muncă;
 • Ø Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 677 din 2l noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ø Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø HOTĂRÂRE nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • Ø ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 77 din 27 noiembrie 2012 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • Ø LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø ORDONANŢĂ Nr. 2 din 12 iulie 2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Lege nr. 69/2000, din 28/04/2000 – Legea  Educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Lege nr. 195/2001, din 20/04/2001 – Legea voluntariatului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea nr 4/2008 – Lege privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive;
  • Ø Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*), republicată ;
  • Ø Privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern   nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 – privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă;
  • Ø ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru;
  • Ø Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Hotărârea de Guvern nr 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea 287/2009 – Noul  Cod Civil, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea 134/2010, Noul Cod de Procedură Civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea 286/2010 – Codul Penal, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea 135/2010 – Codul de procedură penală, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA

 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

 • Ø Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare:

•        CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor;

•        CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;

•        CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;

•        CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri.

 

 • Ø Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

–        secţiunea 1 – obligaţii generale;

–  secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului.

 

 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice:

•        CAPITOLUL II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

 

 • Ø Regulamentul de organizare ți funcționare al SCM Bacău aprobat prin Ordinul Președintelui ANST nr 2250 din 09.11.2011.

 

 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată:

•        CAPITOLUL II – Vehicule;

–      Secţiunea a 1 a. – Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora

•        CAPITOLUL III – Conducătorii de vehicule;

–      Sectiunea a 1 a. Dispoziţii generale.

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

–      Secţiunea a 1 a.  Obligaţiile participanţilor la trafic;

–      Sectiunea a 2 a. Reguli pentru circulaţia vehiculelor;

–      Secţiunea a 4 a. Circulaţia pe autostrăzi;

–      Secţiunea a 5 a. Obligaţii în caz de accident;

–      Secţiunea a 6 a. Circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional.

•        CAPITOLUL VI – Infracţiuni şi pedepse;

•        CAPITOLUL VII – Răspunderea contravenţională.

 

 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice:

•        CAPITOLUL II – Vehiculele;

–      Secţiunea 1. Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia;

–      Sectiua 3. Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de autovehicule.

•        CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră;

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

•        CAPITOLUL VII – Sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico – administrative.

 

 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002.

 

 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II – Organizarea timpului de muncă;

•        CAPITOLUL V – Contravenţii şi sancţiuni.

 

 

 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;

 

 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale:

–      Secţiunea 1. – Domeniu de aplicare;

–      Secţiunea 2 – Definiţii;

–      Secţiunea 3. – Clasificarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe transporturilor rutiere.

•        CAPITOLUL II – Accesul la activitatea de transport rutier:

–      Sectiunea 2 – Accesul la transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL III – Accesul la piaţa transporturilor rutiere:

–      Secţiunea 2 – Transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL IV – Activităţi conexe transportului rutier;

•        CAPITOLUL V – Siguranţa rutieră;

•        CAPITOLUL VIII – Controlul;

•        CAPITOLUL IX – Sancţiuni.

 

 • Ø Legea nr. 69/2000 – Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare:

•        TITLU II – Organizarea educației fizice și sportului;

–      Cap. 4 Sportul de performanță.

•        TITLU IV – Structurile sportive:

–      Cap 1. – Dispoziții generale;

–      Cap. 3 Cluburile sportive;

–      Cap. 5 Federațiile sportive;

–      Cap. 8. Dispoziții comune.

•        TITLU VIII – Controlul și asistența medicală în domeniul educației fizice și sportului;

•        TITLU IX – Formarea și perfecționarea specialiștilor în domeniul educației fizice și sportului;

•        TITLU XII – Baza materială pentru activitatea sportivă;

 

 • Ø Legea nr 4/2008 – Lege privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive:

•        Cap. 1.  – Dispoziții generale;

•        Cap. 2. – Obligațiile organizatorului de competiții – Art. 10;

 

 • Ø LEGE   Nr. 53 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø LEGE   Nr. 62 din 10 mai 2011    *** Republicată
 • Ø Legea dialogului social nr. 62/2011 – LEGE  Nr. 62 din 10 mai 2011    *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø LEGE   Nr. 263 din 16 decembrie 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Ø LEGE Nr. 168 din 12 noiembrie 1999 – privind soluţionarea conflictelor de muncă;
 • Ø Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 677 din 2l noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ø Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø HOTĂRÂRE nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ø ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 77 din 27 noiembrie 2012 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ø LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø ORDONANŢĂ Nr. 2 din 12 iulie 2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Lege nr. 195/2001, din 20/04/2001 – Legea voluntariatului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*), republicată ;
 • Ø Privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern   nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 – privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă;
 • Ø ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Ø Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Hotărârea de Guvern nr 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea 287/2009 – Noul  Cod Civil, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea 134/2010, Noul Cod de Procedură Civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea 286/2010 – Codul Penal, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea 135/2010 – Codul de procedură penală, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul SCM Bacău, Birou Resurse Umane, sau la telefon 0234-514202. Persoana de contact Gurău Ana.

Director

Relu Auras