• Box
 • Lupte greco-romane
 • Atletism
 • Homepage
 • Istoric club
 • Gimnastica

ANGAJARI. SCM BACAU SCOATE LA CONCURS POSTURILE DE ADMINISTRATOR, MUNCITOR 1 SI 2

angajari

 

ANUNŢ

         SPORT Club Municipal Bacău (denumită în continuare SCM Bacău), cu sediul în Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 94, anunţă organizarea concursului/examenului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul Compartimentului Achizitii Publice – Investiţii – Patrimoniu – Administrativ – Secretariat şi Relaţii Publice:

 

 • Ø 1 post de Administrator I;
 • Ø 1 post de Muncitor I – la sediul Administrativ;
 • Ø 1 post de Muncitor II – la sediul Administrativ;

 

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

Nr

FUNCŢIA

NR. POSTURI

CONDIŢII

1

Administrator I

1 post

- Studii medii absolvite;

- Vechime în muncă şi în exercitarea profesiei minim 2 ani;

- Cunoştinţe operare calculator nivel mediu;

- Posesor permis de conducere categoriile – B (poate constitui un avantaj daca este posesor al categoriilor C si D);

- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;

- Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului;

- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

- Disponibilitate pentru program flexibil;

- Răspunde de inventarul încredinţat

- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI

2

Muncitor I

1 post

- Studii medii;

 

- Vechime în muncă minim 1 an;

- Abilităţi de relaţionare – comunicare;

- Abilităţi pentru munca în echipă;

- Disponibilitate pentru program flexibil;

- Răspunde de curăţenia şi igiena la locul de muncă;

- Răspunde de inventarul încredinţat;

- Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI

3

Muncitor II

1 post

- Studii medii;

 

- Vechime în muncă minim 1 an;

- Abilităţi de relaţionare – comunicare;

- Abilităţi pentru munca în echipă;

- Disponibilitate pentru program flexibil;

- Răspunde de curăţenia şi igiena la locul de muncă;

- Răspunde de inventarul încredinţat;

- Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI

DOSARUL DE CONCURS

 • Ø Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 • Ø Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Ø În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Ø Actele prevăzute la alin. 1 lit. B), c) si h) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

DESFAŞURAREA CONCURSULUI

(1)  Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape succesive:

 • Ø selecţia dosarelor;
 • Ø proba scrisă;
 • Ø interviul.

 

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

(3)  Concursul/Examenul se va organiza la sediul SCM Bacău după următorul calendar:

 1. 1.     Depunerea dosarelor: 16.05.2017- 31.05.2017 ora 1400,  la sediul SCM Bacău;
 2. Proba scrisa va avea loc în data de  09.06.2012 în intervalul 0900 – 1100

la sediul SCM Bacău situat ăn Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 94.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 12.06.2017 după cum urmează:
 • Ø pentru postul de Muncitor I în intervalul 0900 – 1100;
 • Ø pentru postul de Muncitor II în intervalul 1130 – 1330;
 • Ø pentru postul de Administrator I în intervalul 1400 – 1600;

 

 

 1. Bibliografia şi tematica pentru postul de  ADMINISTRATOR I.

 

 1. BIBLIOGRAFIE:
 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ø LEGEA  nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Ø Regulamentul de organizare ți funcționare al SCM Bacău aprobat prin Decizia nr 32 din 27.06.2016 a conducerii clubului;
 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002;
 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier
 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. TEMATICA

 

 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

 • Ø Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare:

•        CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor;

•        CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;

•        CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;

•        CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri.

 

 • Ø Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

-        secţiunea 1 – obligaţii generale;

-  secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului.

 

 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice:

•        CAPITOLUL II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

 

 • Ø Regulamentul de organizare ți funcționare al SCM Bacău aprobat prin Ordinul Președintelui ANST nr 2250 din 09.11.2011.

 

 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată:

•        CAPITOLUL II – Vehicule;

-      Secţiunea a 1 a. – Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora

•        CAPITOLUL III – Conducătorii de vehicule;

-      Sectiunea a 1 a. Dispoziţii generale.

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

-      Secţiunea a 1 a.  Obligaţiile participanţilor la trafic;

-      Sectiunea a 2 a. Reguli pentru circulaţia vehiculelor;

-      Secţiunea a 4 a. Circulaţia pe autostrăzi;

-      Secţiunea a 5 a. Obligaţii în caz de accident;

-      Secţiunea a 6 a. Circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional.

•        CAPITOLUL VI – Infracţiuni şi pedepse;

•        CAPITOLUL VII – Răspunderea contravenţională.

 

 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice:

•        CAPITOLUL II – Vehiculele;

-      Secţiunea 1. Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia;

-      Sectiua 3. Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de autovehicule.

•        CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră;

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

•        CAPITOLUL VII – Sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico – administrative.

 

 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002.

 

 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II – Organizarea timpului de muncă;

•        CAPITOLUL V – Contravenţii şi sancţiuni.

 

 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;

 

 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale:

-      Secţiunea 1. – Domeniu de aplicare;

-      Secţiunea 2 – Definiţii;

-      Secţiunea 3. – Clasificarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe transporturilor rutiere.

•        CAPITOLUL II – Accesul la activitatea de transport rutier:

-      Sectiunea 2 – Accesul la transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL III – Accesul la piaţa transporturilor rutiere:

-      Secţiunea 2 – Transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL IV – Activităţi conexe transportului rutier;

•        CAPITOLUL V – Siguranţa rutieră;

•        CAPITOLUL VIII – Controlul;

•        CAPITOLUL IX – Sancţiuni.

 

Sport Club Municipal Bacau reprezinta Romania la Jocurile Europene de la Baku

romania-va-fi-reprezentata-de-147-de-sportivi-la-jocurile-europene-de-la-baku-componenta-delegatiei-309092

La Jocurile Europene de la Baku, echipa Olimpică a României are avea în componenţă 147 de sportivi, din care patru sunt de la Sport Club Municipal Bacau. Mirel Jitaru, Alexandru Machedon, Irinel Olaru, pugilisti aflati sub comanda lui Relu Auras, si Alin Rontu, de la sarituri in apa, antrenat de Adrian Gavriliu.

Echipa olimpică a României care va participa la Jocurile Europene găzduite în premieră de Baku, în perioada 12-28 iunie, a fost prezentată oficial, luni, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

La prima ediție a jocurilor se vor atribui 253 de medalii, în 12 sporturi obține calificarea pentru Jocurile Olimpice din 2016. Jocurile au două mascote, o gazelă și o rodie, iar întrecerile vor avea loc în 18 locații diferite.

România va fi reprezentată de 147 de sportivi la Jocurile Europene de la Baku, 83 de băieți și 64 de fete, care se vor întrece la 22 de sporturi și discipline sportive. 

Lotul complet al Romaniei:

Romania va fi reprezentata de 147 de sportivi la Baku

 

Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a aprobat componenta delegatiei Romaniei care va participa la Jocurile Europene gazduite de Baku, capitala Azerbaidjan, in perioada 12-28 iunie a.c.. Echipa Olimpica va avea in componenta147 de sportivi (83 de baieti si 64 de fete) care se vor intrece la 22 de sporturi si discipline sportive:

 1. Gimnastica aerobica – sase sportivi (patru baieti si doua fete): Dacian Barna, Gabriel Bocser, Lucian Stefan Savulescu, Bianca Gorgovan, Lavinia Ioana Panaete, Dorin Marian Brotei;
 2. Tir cu arcul - doi sportivi (un baiat si o fata): Daniel Ciornei, Simona Bancila;
 3. Baschet 3×3 – opt sportivi (patru fete si patru baieti): Cristian Craciun, Bogdan Popescu, Angel-Francisco Santana-Castillo, Catalin Vlaicu, Andra Haas, Gabriela Marginean, Anca Sipos, Sonia Ursu;
 4. Badminton – o sportiva:  Sonia Olariu;
 5. Box – 10 sportivi (sase baieti si patru fete): Nicolae Razvan Andreiana (56 kg), Daniel Emanuel Costea ( +91 kg), Ionut Mirel Jitaru ( 91 kg), Alexandru Machedon (81 kg), Daniel Florentin Niculescu ( 64 kg),Constantin Irinel Olaru (69 kg), Ioana Lavinia Mera (60 kg), Melinda Stefania Pantis (51 kg), Ana Roxana Patrascu (75 kg), Simona Lenuta Sitar (64 kg);
 6. Kaiac – canoe – 13 sportivi (opt baieti si cinci fete): Nicolae Daniel Burciu ( K1 – 200 m), Valentin Cameneschi ( K1 – 1000 m ), Leonid Valentin Carp (C1 – 1000 m ), Dan Cristian Costea, Petrus Ionel Gavrila, Constantin Mironescu (K4 -1000 m), Liviu Dumitrescu-Lazar, Victor Mihalachi (C2 -1000 m),Roxana Petronela Borha, Irina Lauric, Elena Meroniac, Iuliana Andreea Taran ( K4 – 500 m), Florentina Caminescu ( K1 -5000 m);
 7. Ciclism –  sase sportivi (cinci baieti si o fata): Lucian Logigan (mountain bike – cross-country), Daniel Crista, Eduard Michael Grosu, Andrei Nechita, Lars Pria, Ana Maria Covrig (sosea);
 8. Sarituri in apa –  patru sportivi (doi baieti si doua fete):  Mihai-Andrei Andrei, Alin Ioan Rontu, Ioana Cirjan, Ioana Maria Pastiu (platforma);
 9. Scrima –  11 sportivi (cinci baieti si sase fete): Florentin Alin Badea, Georgian Madalin Bucur, Tiberiu Alexandru Dolniceanu,  Iulian Robert Teodosiu (sabie – individual si echipe), Radu Horea Daraban (floreta individual), Bianca Alexandra Pascu (sabie individual), Maria-Beatrice Boldor-Boghita (floreta individual),Ana Maria Florentina Branza, Simona Cristina Gherman, Simona Pop, Amalia Tataran (spada -individual si echipe);
 10. Gimnastica artistica – sase sportivi (trei baieti si trei fete): Cristian Ioan  Bataga, Vlad Bogdan Cotuna, Marius Daniel Berbecar (individual compus si echipe), Laura Jurca, Silvia Andreea Zarzu, Andreea Maria Iridon (individual compus si echipe);
 11.  Gimnastica ritmica – o sportiva: Ana Luiza Filiorianu (individual compus);
 12.  Judo – 12 sportivi (sase baieti si sase fete): Gheorghe Cristian Bodirlau (81 kg), Amado Claudiu Lazea (60 kg), Remus Mircea Lazea (66 kg), Ilie Daniel Natea (+100 kg), Eduard Nicolaescu (73 kg), Vladut Simionescu (+100 kg), Corina Oana Caprioriu (57 kg), Andreea Stefania Chitu (52 kg), Violeta Dumitru (48 kg), Alexandra Larisa Florian (52 kg), Loredana Ohai (57 kg), Elena Monica Ungureanu (48 kg);
 13.  Karate – un sportiv: Adrian Guta (kata);
 14.  Sambo – sase sportivi (trei baieti si trei fete): Valentin Damian (74 kg), Orlando Gruia (57 kg), Radu Malcic(+100 kg), Natalia Budeanu (64 kg), Daniela Hondiu (60 kg), Codrina Mihaela Ionescu (52 kg);
 15.  Tir – un sportiv: Alin Moldoveanu (10 m pusca aer comprimat);
 16.  Inot –  cinci sportivi (patru baieti si o fata):  Robert Glinta (50, 100, 200 m spate, 50 m liber,  stafeta 4 x 100m liber,  stafeta 4x200m liber), Bogdan Mihai Petre ( 800, 1500 m liber, 400 m mixt, stafeta 4x100m liber,  stafeta 4x200m liber),  Bogdan Andrei Scarlat (400, 800, 1500 m liber,  stafeta 4x100m liber,  stafeta 4x200m liber),  Gabriel Cristian Sonoc (50, 100, 200 m liber, stafeta 4x100m liber,  stafeta 4x200m liber), Emilia-Maria  Colti-Dumitrescu ( 400, 800, 1500 m liber);
 17.  Taekwondo - un sportiv: Ioan Paraschiv Claudiu Roseanu (+80 kg);
 18.  Triatlon - doi sportivi (un baiat si o fata): Ciprian Daniel Balanescu,  Antoanela Felicia Manac;
 19.  Tenis de masa - sase sportivi (trei baieti si trei fete): Constantin Cioti, Adrian Crisan,  Mihai Andrei Filimon, Maria Camelia Postoaca,  Elizabeta Samara, Bernadette Cynthia Szocs (individual si echipe);
 20. Volei – 14 sportive: Mihaela Albu, Roxana Denisa Bacsis, Liana Gabriela Badea, Diana Ioana Calota, Valentina Roxana Ivanof,  Nicoleta Manu, Sabina Moisa, Ioana Nemtanu, Nneka Obiamaka Onyejekwe,  Adina Salaoru, Alexandra Trica; Georgiana Fales, Irina Cristina Radu, Daiana Georgiana Muresan; 
 21.  Polo pe apa – 13 sportivi: Victor Andrei Antipa, David Joan Bota, Andrei Octavian Butuc, Cristian Andrei Draghici, Raul Ionut Gavris, Vlad Luca Georgescu, Richard Huber, Viktor Kovats,  Vlad Mihai Orescovici, Alexandru Adrian Pantazi, Bogdan Remes, Cristian Costel Seichei, Sergiu Terean;
 22.  Lupte - 18 sportivi (12 baieti si sase fete): Alin  Alexuc-Ciurariu (98 kg),  Georgian Carpen (66 kg), Tomi Claudiu Hinoveanu (71 kg), Virgil Munteanu (59 kg), Ionel Puscasu (75 kg), Attila Tamas (85 kg) – greco-romane, George Bucur (65 kg ),  Rares Daniel Chintoan (125 kg), Andrei Dukov (57 kg), Ivan Guidea (61 kg), Adrian Ionut Moise (70 kg), Gheorghita Stefan (86 kg ), Estera Dobre (53 kg), Anca Madalina Petrea(60 kg), Adina Elena Popescu (69 kg), Simona Pricob (55 kg), Andrea Elena Simon (63 kg), Emilia Alina Vuc(48 kg) – libere.

Seful de misiune al Romaniei la Jocurile Europene de la Baku va fi Alexandru Epuran, iar Florin Gurbanescu, adjunct al sefului de misiune.