• Homepage
 • Gimnastica
 • Box
 • Lupte greco-romane
 • Istoric club
 • Atletism

ANGAJARI. SCM BACAU SCOATE LA CONCURS POSTURILE DE ADMINISTRATOR, MUNCITOR 1 SI 2

angajari

 

ANUNŢ

         SPORT Club Municipal Bacău (denumită în continuare SCM Bacău), cu sediul în Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 94, anunţă organizarea concursului/examenului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul Compartimentului Achizitii Publice – Investiţii – Patrimoniu – Administrativ – Secretariat şi Relaţii Publice:

 

 • Ø 1 post de Administrator I;
 • Ø 1 post de Muncitor I – la sediul Administrativ;
 • Ø 1 post de Muncitor II – la sediul Administrativ;

 

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

Nr

FUNCŢIA

NR. POSTURI

CONDIŢII

1

Administrator I

1 post

- Studii medii absolvite;

- Vechime în muncă şi în exercitarea profesiei minim 2 ani;

- Cunoştinţe operare calculator nivel mediu;

- Posesor permis de conducere categoriile – B (poate constitui un avantaj daca este posesor al categoriilor C si D);

- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;

- Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului;

- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

- Disponibilitate pentru program flexibil;

- Răspunde de inventarul încredinţat

- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI

2

Muncitor I

1 post

- Studii medii;

 

- Vechime în muncă minim 1 an;

- Abilităţi de relaţionare – comunicare;

- Abilităţi pentru munca în echipă;

- Disponibilitate pentru program flexibil;

- Răspunde de curăţenia şi igiena la locul de muncă;

- Răspunde de inventarul încredinţat;

- Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI

3

Muncitor II

1 post

- Studii medii;

 

- Vechime în muncă minim 1 an;

- Abilităţi de relaţionare – comunicare;

- Abilităţi pentru munca în echipă;

- Disponibilitate pentru program flexibil;

- Răspunde de curăţenia şi igiena la locul de muncă;

- Răspunde de inventarul încredinţat;

- Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI

DOSARUL DE CONCURS

 • Ø Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 • Ø Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Ø În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Ø Actele prevăzute la alin. 1 lit. B), c) si h) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

DESFAŞURAREA CONCURSULUI

(1)  Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape succesive:

 • Ø selecţia dosarelor;
 • Ø proba scrisă;
 • Ø interviul.

 

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

(3)  Concursul/Examenul se va organiza la sediul SCM Bacău după următorul calendar:

 1. 1.     Depunerea dosarelor: 16.05.2017- 31.05.2017 ora 1400,  la sediul SCM Bacău;
 2. Proba scrisa va avea loc în data de  09.06.2012 în intervalul 0900 – 1100

la sediul SCM Bacău situat ăn Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 94.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 12.06.2017 după cum urmează:
 • Ø pentru postul de Muncitor I în intervalul 0900 – 1100;
 • Ø pentru postul de Muncitor II în intervalul 1130 – 1330;
 • Ø pentru postul de Administrator I în intervalul 1400 – 1600;

 

 

 1. Bibliografia şi tematica pentru postul de  ADMINISTRATOR I.

 

 1. BIBLIOGRAFIE:
 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ø LEGEA  nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Ø Regulamentul de organizare ți funcționare al SCM Bacău aprobat prin Decizia nr 32 din 27.06.2016 a conducerii clubului;
 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002;
 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier
 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. TEMATICA

 

 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

 • Ø Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare:

•        CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor;

•        CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;

•        CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;

•        CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri.

 

 • Ø Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

-        secţiunea 1 – obligaţii generale;

-  secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului.

 

 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice:

•        CAPITOLUL II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

 

 • Ø Regulamentul de organizare ți funcționare al SCM Bacău aprobat prin Ordinul Președintelui ANST nr 2250 din 09.11.2011.

 

 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată:

•        CAPITOLUL II – Vehicule;

-      Secţiunea a 1 a. – Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora

•        CAPITOLUL III – Conducătorii de vehicule;

-      Sectiunea a 1 a. Dispoziţii generale.

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

-      Secţiunea a 1 a.  Obligaţiile participanţilor la trafic;

-      Sectiunea a 2 a. Reguli pentru circulaţia vehiculelor;

-      Secţiunea a 4 a. Circulaţia pe autostrăzi;

-      Secţiunea a 5 a. Obligaţii în caz de accident;

-      Secţiunea a 6 a. Circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional.

•        CAPITOLUL VI – Infracţiuni şi pedepse;

•        CAPITOLUL VII – Răspunderea contravenţională.

 

 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice:

•        CAPITOLUL II – Vehiculele;

-      Secţiunea 1. Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia;

-      Sectiua 3. Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de autovehicule.

•        CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră;

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

•        CAPITOLUL VII – Sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico – administrative.

 

 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002.

 

 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II – Organizarea timpului de muncă;

•        CAPITOLUL V – Contravenţii şi sancţiuni.

 

 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;

 

 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale:

-      Secţiunea 1. – Domeniu de aplicare;

-      Secţiunea 2 – Definiţii;

-      Secţiunea 3. – Clasificarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe transporturilor rutiere.

•        CAPITOLUL II – Accesul la activitatea de transport rutier:

-      Sectiunea 2 – Accesul la transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL III – Accesul la piaţa transporturilor rutiere:

-      Secţiunea 2 – Transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL IV – Activităţi conexe transportului rutier;

•        CAPITOLUL V – Siguranţa rutieră;

•        CAPITOLUL VIII – Controlul;

•        CAPITOLUL IX – Sancţiuni.