• Homepage
 • Atletism
 • Lupte greco-romane
 • Box
 • Istoric club
 • Gimnastica

Examen pentru promovarea în funcţia de Consilier Juridic, grad profesional I A

concurs juridicAvând în vedere:

- prevederile HG  nr 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare a persoanalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Hg nr 1027/2014;

- procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Sport Club Municipal Bacău, aprobată prin decizia nr 78 din 30.06.2015.

 

Sport Club Municipal Bacău cu sediul în Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 94, jud. Bacău, anunţă organizarea examenului pentru promovarea în funcţia de Consilier Juridic, grad profesional I A, în cadrul Compartimentului Juridic. Examenul se va desfăşura în data de 20.07.2017, ora 09.00 la sediul unităţii.

 

Condiţii de participare la examen

Poat participa la examenul de promovare: angajaţii unităţii ce sunt absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice – specializarea Drept, nu au susţinut examen de promovare în ultimii 3 (trei) ani, să fi obţinut calificativul foarte bine la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 3 (trei) ani, să fie angajat al unităţii, să nu fi avut abateri disciplinare.

 

Dosarul de examen

Pentru inscrierea la concurs candidaţii v + or depune la dosar următoarele documente:

-         Cererea de înscriere la examen aprobată de conducătorul unităţii;

-         Referatul de evaluare vizat de şeful ierarhic superior;

-         Copii după fişele de evaluare pe ultimii 3 (tre) ani.

 

Desfăşurarea examenului

Examenul se va desfăşura în data de 20.07.2017 începând cu ora 09.00, la sediul SCM Bacău, sala de şedinţe a clubului, şi va consta într – o probă scrisa. Rezultatele se v – or  afişa la sediul clubului în aceeaşi zi până cel târziu la ora 12.00. Contestaţiile privind rezultatul evaluării se depun la sediul clubului în intervalul 12.00 – 14.00. Rezultatul final se va afişa la sediul clubului în data de 20.07.2017 până la orele 16.00

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ø LEGEA  nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Ø Regulamentul de organizare şi funcționare al SCM Bacău aprobat prin Ordinul Președintelui ANST nr 2250 din 09.11.2011;
 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002;
 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier
 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø LEGE   Nr. 53 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø LEGE   Nr. 62 din 10 mai 2011    *** Republicată
  • Ø Legea dialogului social nr. 62/2011 – LEGE  Nr. 62 din 10 mai 2011    *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø LEGE   Nr. 263 din 16 decembrie 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Ø LEGE Nr. 168 din 12 noiembrie 1999 – privind soluţionarea conflictelor de muncă;
 • Ø Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 677 din 2l noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ø Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø HOTĂRÂRE nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • Ø ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 77 din 27 noiembrie 2012 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • Ø LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø ORDONANŢĂ Nr. 2 din 12 iulie 2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Lege nr. 69/2000, din 28/04/2000 – Legea  Educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Lege nr. 195/2001, din 20/04/2001 – Legea voluntariatului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea nr 4/2008 – Lege privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive;
  • Ø Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*), republicată ;
  • Ø Privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern   nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 – privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă;
  • Ø ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru;
  • Ø Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Hotărârea de Guvern nr 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea 287/2009 – Noul  Cod Civil, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea 134/2010, Noul Cod de Procedură Civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea 286/2010 – Codul Penal, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ø Legea 135/2010 – Codul de procedură penală, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA

 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

 • Ø Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare:

•        CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor;

•        CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;

•        CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;

•        CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri.

 

 • Ø Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

-        secţiunea 1 – obligaţii generale;

-  secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului.

 

 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice:

•        CAPITOLUL II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

 

 • Ø Regulamentul de organizare ți funcționare al SCM Bacău aprobat prin Ordinul Președintelui ANST nr 2250 din 09.11.2011.

 

 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată:

•        CAPITOLUL II – Vehicule;

-      Secţiunea a 1 a. – Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora

•        CAPITOLUL III – Conducătorii de vehicule;

-      Sectiunea a 1 a. Dispoziţii generale.

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

-      Secţiunea a 1 a.  Obligaţiile participanţilor la trafic;

-      Sectiunea a 2 a. Reguli pentru circulaţia vehiculelor;

-      Secţiunea a 4 a. Circulaţia pe autostrăzi;

-      Secţiunea a 5 a. Obligaţii în caz de accident;

-      Secţiunea a 6 a. Circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional.

•        CAPITOLUL VI – Infracţiuni şi pedepse;

•        CAPITOLUL VII – Răspunderea contravenţională.

 

 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice:

•        CAPITOLUL II – Vehiculele;

-      Secţiunea 1. Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia;

-      Sectiua 3. Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de autovehicule.

•        CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră;

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

•        CAPITOLUL VII – Sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico – administrative.

 

 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002.

 

 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II – Organizarea timpului de muncă;

•        CAPITOLUL V – Contravenţii şi sancţiuni.

 

 

 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;

 

 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale:

-      Secţiunea 1. – Domeniu de aplicare;

-      Secţiunea 2 – Definiţii;

-      Secţiunea 3. – Clasificarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe transporturilor rutiere.

•        CAPITOLUL II – Accesul la activitatea de transport rutier:

-      Sectiunea 2 – Accesul la transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL III – Accesul la piaţa transporturilor rutiere:

-      Secţiunea 2 – Transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL IV – Activităţi conexe transportului rutier;

•        CAPITOLUL V – Siguranţa rutieră;

•        CAPITOLUL VIII – Controlul;

•        CAPITOLUL IX – Sancţiuni.

 

 • Ø Legea nr. 69/2000 – Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare:

•        TITLU II – Organizarea educației fizice și sportului;

-      Cap. 4 Sportul de performanță.

•        TITLU IV – Structurile sportive:

-      Cap 1. – Dispoziții generale;

-      Cap. 3 Cluburile sportive;

-      Cap. 5 Federațiile sportive;

-      Cap. 8. Dispoziții comune.

•        TITLU VIII – Controlul și asistența medicală în domeniul educației fizice și sportului;

•        TITLU IX – Formarea și perfecționarea specialiștilor în domeniul educației fizice și sportului;

•        TITLU XII – Baza materială pentru activitatea sportivă;

 

 • Ø Legea nr 4/2008 – Lege privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive:

•        Cap. 1.  – Dispoziții generale;

•        Cap. 2. – Obligațiile organizatorului de competiții – Art. 10;

 

 • Ø LEGE   Nr. 53 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø LEGE   Nr. 62 din 10 mai 2011    *** Republicată
 • Ø Legea dialogului social nr. 62/2011 – LEGE  Nr. 62 din 10 mai 2011    *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø LEGE   Nr. 263 din 16 decembrie 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Ø LEGE Nr. 168 din 12 noiembrie 1999 – privind soluţionarea conflictelor de muncă;
 • Ø Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 677 din 2l noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ø Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø HOTĂRÂRE nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ø ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 77 din 27 noiembrie 2012 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ø LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø ORDONANŢĂ Nr. 2 din 12 iulie 2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Lege nr. 195/2001, din 20/04/2001 – Legea voluntariatului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*), republicată ;
 • Ø Privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern   nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 – privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă;
 • Ø ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Ø Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Hotărârea de Guvern nr 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea 287/2009 – Noul  Cod Civil, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea 134/2010, Noul Cod de Procedură Civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea 286/2010 – Codul Penal, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø Legea 135/2010 – Codul de procedură penală, *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul SCM Bacău, Birou Resurse Umane, sau la telefon 0234-514202. Persoana de contact Gurău Ana.

Director

Relu Auras

ANGAJARI. SCM BACAU SCOATE LA CONCURS POSTURILE DE ADMINISTRATOR, MUNCITOR 1 SI 2

angajari

 

ANUNŢ

         SPORT Club Municipal Bacău (denumită în continuare SCM Bacău), cu sediul în Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 94, anunţă organizarea concursului/examenului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi de natură contractuală vacante din cadrul Compartimentului Achizitii Publice – Investiţii – Patrimoniu – Administrativ – Secretariat şi Relaţii Publice:

 

 • Ø 1 post de Administrator I;
 • Ø 1 post de Muncitor I – la sediul Administrativ;
 • Ø 1 post de Muncitor II – la sediul Administrativ;

 

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

Nr

FUNCŢIA

NR. POSTURI

CONDIŢII

1

Administrator I

1 post

- Studii medii absolvite;

- Vechime în muncă şi în exercitarea profesiei minim 2 ani;

- Cunoştinţe operare calculator nivel mediu;

- Posesor permis de conducere categoriile – B (poate constitui un avantaj daca este posesor al categoriilor C si D);

- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto;

- Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului;

- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

- Disponibilitate pentru program flexibil;

- Răspunde de inventarul încredinţat

- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI

2

Muncitor I

1 post

- Studii medii;

 

- Vechime în muncă minim 1 an;

- Abilităţi de relaţionare – comunicare;

- Abilităţi pentru munca în echipă;

- Disponibilitate pentru program flexibil;

- Răspunde de curăţenia şi igiena la locul de muncă;

- Răspunde de inventarul încredinţat;

- Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI

3

Muncitor II

1 post

- Studii medii;

 

- Vechime în muncă minim 1 an;

- Abilităţi de relaţionare – comunicare;

- Abilităţi pentru munca în echipă;

- Disponibilitate pentru program flexibil;

- Răspunde de curăţenia şi igiena la locul de muncă;

- Răspunde de inventarul încredinţat;

- Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

- Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

- Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

- Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI

DOSARUL DE CONCURS

 • Ø Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

f) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 • Ø Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Ø În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 • Ø Actele prevăzute la alin. 1 lit. B), c) si h) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

DESFAŞURAREA CONCURSULUI

(1)  Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape succesive:

 • Ø selecţia dosarelor;
 • Ø proba scrisă;
 • Ø interviul.

 

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

(3)  Concursul/Examenul se va organiza la sediul SCM Bacău după următorul calendar:

 1. 1.     Depunerea dosarelor: 16.05.2017- 31.05.2017 ora 1400,  la sediul SCM Bacău;
 2. Proba scrisa va avea loc în data de  09.06.2012 în intervalul 0900 – 1100

la sediul SCM Bacău situat ăn Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 94.

 

 1. Interviul va avea loc în data de 12.06.2017 după cum urmează:
 • Ø pentru postul de Muncitor I în intervalul 0900 – 1100;
 • Ø pentru postul de Muncitor II în intervalul 1130 – 1330;
 • Ø pentru postul de Administrator I în intervalul 1400 – 1600;

 

 

 1. Bibliografia şi tematica pentru postul de  ADMINISTRATOR I.

 

 1. BIBLIOGRAFIE:
 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ø LEGEA  nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Ø Regulamentul de organizare ți funcționare al SCM Bacău aprobat prin Decizia nr 32 din 27.06.2016 a conducerii clubului;
 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002;
 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier
 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. TEMATICA

 

 • Ø LEGEA nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Ø O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

 • Ø Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare:

•        CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor;

•        CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;

•        CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;

•        CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri.

 

 • Ø Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor

-        secţiunea 1 – obligaţii generale;

-  secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului.

 

 • Ø Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice:

•        CAPITOLUL II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

 

 • Ø Regulamentul de organizare ți funcționare al SCM Bacău aprobat prin Ordinul Președintelui ANST nr 2250 din 09.11.2011.

 

 • Ø OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată:

•        CAPITOLUL II – Vehicule;

-      Secţiunea a 1 a. – Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora

•        CAPITOLUL III – Conducătorii de vehicule;

-      Sectiunea a 1 a. Dispoziţii generale.

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

-      Secţiunea a 1 a.  Obligaţiile participanţilor la trafic;

-      Sectiunea a 2 a. Reguli pentru circulaţia vehiculelor;

-      Secţiunea a 4 a. Circulaţia pe autostrăzi;

-      Secţiunea a 5 a. Obligaţii în caz de accident;

-      Secţiunea a 6 a. Circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional.

•        CAPITOLUL VI – Infracţiuni şi pedepse;

•        CAPITOLUL VII – Răspunderea contravenţională.

 

 • Ø Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice:

•        CAPITOLUL II – Vehiculele;

-      Secţiunea 1. Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia;

-      Sectiua 3. Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de autovehicule.

•        CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutieră;

•        CAPITOLUL V – Reguli de circulaţie;

•        CAPITOLUL VII – Sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico – administrative.

 

 • Ø HG 11/2015 pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare a HG 195/2002 aprobată prin HG 1391/2002.

 

 • Ø HOTARARE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 (*actualizata*) privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectueaza activități mobile de transport rutier:

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;

•        CAPITOLUL II – Organizarea timpului de muncă;

•        CAPITOLUL V – Contravenţii şi sancţiuni.

 

 • Ø OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;

 

 • Ø OG 27/2011 – Ordonanţă privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

•        CAPITOLUL I – Dispoziţii generale:

-      Secţiunea 1. – Domeniu de aplicare;

-      Secţiunea 2 – Definiţii;

-      Secţiunea 3. – Clasificarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe transporturilor rutiere.

•        CAPITOLUL II – Accesul la activitatea de transport rutier:

-      Sectiunea 2 – Accesul la transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL III – Accesul la piaţa transporturilor rutiere:

-      Secţiunea 2 – Transportul rutier în cont propriu.

•        CAPITOLUL IV – Activităţi conexe transportului rutier;

•        CAPITOLUL V – Siguranţa rutieră;

•        CAPITOLUL VIII – Controlul;

•        CAPITOLUL IX – Sancţiuni.

 

TOP 10 SCM BACAU – 2016

Sport Club Municipal Bacau duce traditia mai deprate si ii  premiaza pe cei mai buni sportivi care au adus medalii in anul 2016.

Festivitatea de premiere se va desfasura la restaurantul “Eclipsa”, un loc deja devenit obisnuit pentru cel mai tittrat club bacauan.

Locul 1. Georgiana Anitei – atletism

(Locul 1 – CE junioare 2, Locul 3 – CM junioare 1, Locul 1 – Balcaniada junioare 2, 10 medalii la CN).

Locul 2. Irinel Botez- lupte greco-romane

(Locul 3 – Cupa Europei, Locul 1 – Campionatul Balcanic, Locul 1 – CN Seniori).

Locul 3. Alin Rontu si Mara Aiacoboae – sarituri in apa

(Locul 6 si Locul 9 –  CE Seniori)

Locul 4. Daniel Martin – inot

(13 medalii de aur la CN Seniori, Tineret si Juniori, 9 recorduri nationale, 7 medalii la Cupa Europei Centrale)

Locul 5. Sebastian Arbuz- box

(Locul 9  – CM Tineret, Locul 1 – CN Seniori, Locul 1 – CN Tineret)

Locul 6. Stefan Patrascu – box

(Locul 9 – CM Tineret, Locul 1 – CN tineret)

Locul 7. Andra Botez- atletism

(Locul 8 – CE Juniori, 3 medalii aur la CN juniori 2 si Tineret, Locul 3 – CN Tineret)

Locul 7. Alexandru Solomon – lupte greco-romane

(Locul 8 – CE Tineret, Locul 1 – Campionatul Balcanic cu echipa la Tineret, Locul 1 – CN Juniori)

Locul 7. Claudiu Pal – lupte greco-romane (Locul 9 – CE Tineret, Locul 1 – Campionatul Balcanic cu echipa la Tineret, Locul 1 – CN juniori)

Locul 8. Catalin Atanasoaei – atletism

(dublu campion balcanic, argint cu echipa la Balcaniada, Locul 1 – CN Seniori)

Locul 8. Bianca Perie Ghelber- atletism (Locul 1 – CN Seniori, Locul 4 – cu echipa la Cupa Europei)

Locul 9. Igor Botez – lupte greco-romane (Locul 1 – Campionatul Balcanic juniori 3, Locul 1 – Campionatul National)

Locul 9. Beatrice Ferent – lupte libere (Locul 1 – Campionatul Balcanic la junioare 3, Locul 1 – CN Seniori)

Locul 9. Mihai Cochior – atletism (Locurile 8 si 9 – CE juniori 3)

Locul 10. Alexandru Manole – tenis (participant CE)

Locul 10. Ruxandra Manole – sarituri in apa (6 medalii – CN junioare 2).

Gala Sportului Bacauan Sportivii si antrenorii de la SCM Bacau au fost premiati pentru rezultatele obtinute in 2015

DSC_4594

Gala Sportului Bacauan a avut loc la Centrul de Afaceri si Expozitii “Mircea Cancicov”, iar la eveniment au participat si Camelia Potec-presedinta Federatiei Române de Natatie si Pentatlon Modern; Anisoara Cusmir-coordonatoarea lotului olimpic de atletism si medaliata cu aur la Olimpiada de la Los Angeles, detinatoarea recordului mondial la saritura in lungime, precum si Vasile Citea-presedintele Federatiei Române de Box.

Vasile Citea a laudat boxul bacauan facând precizarea ca jumatate din lotul României sunt de la Bacau.

Viceprimarului Radu Ababei: “Este un un moment special si placut sa fiu alaturi de atâtea valori ale sportului bacauan, mai ales ca multi dintre cei prezenti mi-au fost studenti.”

Sport Club Municipal, cel mai titrat club bacauan, reprezentat de Relu Auras, a oferit trofee invitatilor speciali dar si conducatorilor primariei.

S.C.M. Bacau a avut un numar de 17 sportivi premiati de la sase discipline.

Ilie Birzu – primar: “Este o seara deosebita pentru comunitatea bacauana, avem valori sportive in municipiul Bacau si aceste valori sunt datorita in primul rand antrenorilor lor. Vreau sa le multumesc colegilor mei din Consiliul Local care ne-au sprijinim sa finantam sportul bacauan si aceasta gala, iar voua, sportivilor va urez mult success in continuare.”

Costul total al Galei Sportului Bacauan a fost de 227.100 de lei.

 

 

Gala Sportului Bacauan 2016. Galerie Foto – SCM Bacau

DSC_4607DSC_4359 DSC_4594 DSC_4595 DSC_4600 DSC_4602 DSC_4606 DSC_4616 DSC_4669 scm bacau 1

La Multi Ani! Un An plin de reușite și multe bucurii! LA MULȚI ANI, 2016!

2016

Va multumim pentru sutinere si pentru faptul ca sunteti alaturi de noi si va promitem ca si in 2016 vom fi cel mai puternic club din Bacau, si nu numai!

La multi Ani!

Sport Club Municipal Bacau are valoare, traditie, iar performanta e cuvantul de ordine. Singurii campioni mondiali sunt de la SCM Bacau

trofee 2

 

Mihai Nistor, singurul bacauan calificat pâna acum la Olimpiada de la Rio, e briliantul clubului.

Mihai Nistor: titlul mondial in APB si calificarea la Rio
Campionatul European –  medalia de bronz.

Georgianei Anitei: Aur la Mondialele de junioare2 si Aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Tbilisi

Lor li se alatura medaliile obtinute la alte competitii internationale, dar si la cele nationale, ceea ce face din Sport Club Municipal sa fie cel mai bun club din Bacau, si intre primele trei din Romania.

 

Sport Club Municipal Bacau va ureaza: Craciun Fericit !!!

va-urez-craciun-fericit_e2c62cc9e9931b

Sarbatorile Craciunului sa va aduca tot ce-i mai bun pe lume, multa iubire, fericire si prosperitate!

Top 10 SCM BACAU – CEI MAI BUNI SPORTIVI SI ANTRENORI

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

SCM Bacau ii respecta, ii apreciaza si ii premiaza pe cei mai valorosi sportivi si antrenori care aduc glorie Bacaului si Romaniei.

 

TOP 10 SCM – o festivitate cu traditie in Romania.

Anul acesta, titlul de cel mai bun sportiv al anului i-a revenit lui Mihai Nistor, campion mondial al APB, elevul maestrului emerit Relu Auras este singurul bacauan calificat la Olimpiada de la Rio 2016, dar si singurul pugilist care va lupta pentru România la JO din Brazilia.

 

TOP 10 SCM Bacau

1. Mihai Nistor, box (antrenor emerit Relu Auras)
2. Georgiana Anitei, atletism (antrenor Cristi Nemteanu).
3. Daniel Martin, inot (antrenor Iulian Matei) si Alin Rontu, sarituri in apa (antrenor Adrian Gavriliu).
4. Catalin Atanasoae, atletism (antrenor Anamaria Botez) si Mihaela Asmarandei, atletism (antrenor Mihaela Melinte).
5. Irinel Botez, lupte greco-romane (antrenor Catalin Matache) si Razvan Bitere, lupte greco-romane (antrenori Ioan Sarban si Sorin Tasca).
6. Iulian Ivanov, box (antrenor Nicolae Cara) si Mara Aiacoboae, sarituri in apa (antrenor Mihaela Neagu).
7. Alexandru Manole, tenis (antrenor Mihai Ciuntea).
8. Claudiu Pal, lupte greco-romane (antrenor Catalin Matache) si Alexandru Solomon, lupte greco-romane (antrenor Catalin Matache).
9. Cezar Buzdugan, kick-boxing (antrenor Gabriel Muntenasu).
10. Maria Bândac, powerlifting (antrenor Daniel Zodian).

Mihai Nistor – cel mai bun sportiv din Romania – Superlativele 2015 GSP

12

 

Mihai Nistor a primit cele mai multe voturi in ancheta GSP priviind cel mai bun sportiv roman in 2015. Campionul nostru i-a intrecut pe Horia Tecau, Simona Halep, Eliza Samara, Marian Dragulescu, Andreea Chitu, Larisa Iordache, echipa feminina de spada, Florin Mergea si Andreea Munteanu.

Mihai Nistor este antrenat de Relu Auras si este cel mai bun produs al boxului romanesc din ultimii ani. De altfel, campionilor greilor va reprezenta Romania si la Jocurile Olimpice Rio de Janeiro 2016.

Felicitari!!!